• 1.
  Firma
  ZIMM Turkey GmbH | Ahi Evran OSB Mah. Karamanlılar Cad. No:4 Sincan | TR-06930 Ankara | T: +90 312 267 49 33 | E-posta: zimmturkey@zimm.com | www.zimm-ic.com | KDV Kimlik No: 3940289965
 • 2.
  Teklif, sözleşme akdi:
 • 2.1
  Açıkça isnat edilmese dahi, aşağıdaki şartlar ZIMM Turkey GmbH’nin tüm mevcut ve gelecekteki teslimat ve hizmetleri için geçerlidir. İş ya da teslimata ilişkin olarak müşteriden gelen farklı genel hüküm ve koşullar, ancak yazılı onayımızla geçerli olur. Sipariş veren, veya işlenmek üzere ürün getiren veya gelip teslim alan kişiler, müşterilerimiz için GHK’mızı kabul etme ve bunlarla ilgili çekince sunma yetkisine sahiptir.
 • 2.2
  Farklı bir düzenleme yer almadığı müddetçe tekliflerimiz, sunuldukları tarihten 60 gün sonrasına kadar geçerlidir. Bununla birlikte, tekliflerimizi ve siparişlerimizi aşağıdaki durumlarda ayarlama hakkına sahibiz: Ekonomik değişiklikler; hammadde, vergiler, toplu sözleşme ile ilgili yeni koşullar; kur farkları, grevler, savaş terör saldırıları, ablukalar, yangınlar, doğal afetler, diğer mücbir sebep halleri veya genel olarak alanımız dışındaki koşullarda değişiklikler (özellikle alüminyum veya bakır fiyatlarında %10’dan fazla değişiklik olması durumunda). Bu bahsi geçen durumlarda, sözleşme akdinden sonra dahi fiyatlarımızı/ tarihlerimizi uyarlama hakkımız bulunmaktadır.
 • 2.3
  Katalog bilgilerimiz bağlayıcı değildir.
 • 2.4
  Sözleşme ancak tarafımızca yazılı sipariş onayı verildiği takdirde yasal geçerliliğe sahiptir. Kısmi teslimatlara izin verilir.
 • 2.5
  Personelimiz, genel hüküm ve koşullardan farklı anlaşmalar yapma yetkisine sahip değildir. Bu konuya ilişkin ayarlamalar, yazılı onayımızı gerektirir.
 • 2.6
  Sipariş onaylarımızın içeriği alıcı tarafından kontrol edilecek olup kendi göndermiş olduğu mesajdan bir sapma oluşması halinde derhal itiraz edecektir; aksi takdirde iş, sipariş onayının içeriğine göre gerçekleştirilir.
 • 3.
  Fiyatlar, masraflar, ödemeler:
 • 3.1
  Tüm fiyat bilgileri değişikliğe tabi olup aksi belirtilmediği müddetçe Euro cinsinden ve Satış Vergisi hariç olarak anlaşılır. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, sözleşmenin akdedildiği tarihte fiyat listemizde geçerli olan fiyatlar faturaya yansıtılır. Fiyatlar, fabrika teslim fiyatları olup paketleme ve yükleme dahil değildir. Tüm taşıma ve paketleme masrafları, navlun ve sigorta ücretleri, gümrük vergileri, harçlar ve vergiler müşteriye aittir. Yasal satış vergisi de mevcut geçerli oranda faturada gösterilir.
 • 3.2
  Aksi bir anlaşmaya varılmadığı müddetçe, faturalarımız ulaştığı anda kesintisiz ve net olarak ödenmelidir. Havaleler, ancak hesabımıza girdiği andan itibaren ödenmiş kabul edilir.
 • 3.3
  Müşterinin ödemeyi geciktirmesi durumunda, hem oluşan gerçek zararın tazminini hem de yasal oranda gecikme faizini, katma değer vergisi de dahil ve kredi limitini aşan hesaplar için geçerli olan faiz miktarından az olmamak kaydıyla, isteme hakkımız bulunmaktadır. Ödemenin gecikmesi halinde, müşteri oluşan ihtar ve tahsilat giderlerini tazmin etmekle yükümlüdür. Ödemenin (bir bölümünün) gecikmesi durumunda ödenmemiş, ancak henüz vadesi de gelmemiş fatura tutarlarını derhal muaccel hale getirme ve/veya gelecek teslimat ve hizmetler için peşin ödeme veya teminat isteme hakkımız bulunmaktadır.
 • 3.4
  Tarafımızca itiraz edilen ve yasal geçerliliği bulunmayan müşteri taleplerinin mahsubu kabul edilmediği gibi müşterinin alıkoyma hakkını kullanması da kabul edilmemektedir.
 • 4.
  Teslimat:
 • 4.1
  İfa yeri, Madde 1 gereği ticari mekanlarımızdır. Teslim edilecek mallar nakliye firmasına veya diğer gönderici kişiye teslim edildiği anda ve müşterinin teslim almayı geciktirmesi durumunda, ürünün gönderilmeye hazır olduğu tarihten itibaren, risk müşteriye geçer.
 • 4.2
  Açıkça bağlayıcı şekilde kararlaştırılmadığı müddetçe teslimat süreleri bağlayıcı olmayıp daima muhtemel hazır olma ve müşteriye devir tarihi olarak anlaşılmalıdır. Teslimatın gecikmesi sebebiyle müşterinin sözleşmeden cayması ancak makul (en az 4 haftalık) bir ek süre şartının getirilmesiyle mümkündür. Cayma, iadeli taahhütlü mektup ile geçerli kılınmalıdır. Cayma hakkı sadece gecikmenin söz konusu olduğu teslimat veya hizmet bölümü için geçerlidir. Müşterinin sonradan ilettiği değişiklikler ve ekleme talepleri, teslimat süresini uygun biçimde uzatır. Aynı kural, alanımızın veya tedarikçimizin alanının dışında veya mücbir sebep durumunda öngörülemeyen engellerin ortaya çıkması halinde de geçerlidir.
 • 4.3
 • 4.4
  Kasıt veya ağır ihmal durumları hariç olmak üzere, ek sürenin dolmasından sonra dahi geciken veya gerçekleştirilmeyen teslimatlara ilişkin olarak tazminat talep edilemez. Gecikmeden dolayı oluşacak zararlara ilişkin mesuliyetimiz, geciken teslimatın değerinin % 0,5’i ile sınırlıdır.
 • 4.5
  Tedarikçimizin veya üreticilerimizin yaşadığı teslimat zorlukları veya fiyat artışları sonucunda teslimat mümkün olmuyorsa, herhangi bir tazminat yükümlülüğümüz olmadan sözleşmeden cayma hakkımız bulunmaktadır.
 • 4.6
  Kararlaştırılan teslim tarihinde teslim alınmamış mallar masrafı ve riski müşteriye ait olmak 6 ayı geçmemek şartıyla depolanır. Aynı zamanda, tercihen sözleşmenin yerine getirilmesi konusunda ısrar etme veya belirlenen makul bir ek süre sonrasında sözleşmeden cayma ve malları farklı şekillerde kullanma hakkımız bulunmaktadır.
 • 5.
  Mülkiyeti Muhafaza:
 • 5.1
  Satış bedeli ve her türlü ödeme gecikmesinden dolayı oluşan faizler ve masraflar tam olarak ödeninceye kadar teslim edilen malın mülkiyeti tarafımıza aittir. Mahfuz malların tüm riski (özellikle bozulma, kayıp ve kötüleşme durumunda) müşteriye aittir. Müşteri, mülkiyeti muhafaza uyarınca malları özenle korumak ve tüm gerekli periyodik bakım ve denetim çalışmalarını yapmakla yükümlüdür. Malların yabancı ürünlerle birlikte işlenmesi veya birleştirilmesi durumunda mülkiyetimiz bu yeni ürün için de geçerli olur. Satış bedelinin tam olarak ödendiği tarihe kadar müşterimiz her türlü yeniden devir sebebiyle oluşan alacağını ve teminat haklarını ödemek için tarafımıza temlik eder. Mülkiyeti muhafaza tarafımızca geçerli kılındığı anda, müşteri her türlü yeniden değerlendirmeyi durduracak ve ödemenin gecikmesi halinde, müşterinin bize bildirmesi gereken malın yeni satıcısına temlik hususunda haber verme ve ödemenin bize yapılmasını talep etme hakkımız bulunmaktadır.
 • 5.2
  Mahfuz malların her türlü rehin ve teminat devri hususunda tarafımızın onayı alınmak zorundadır. Müşteri, üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilen rehin işlemini tarafımıza derhal bildirmek zorundadır. Müşterinin aczi durumunda bizim için bir tahsilat hakkı doğar. Müşteri bir haciz davası başvurusu yapmadan önce bize bilgi vermekle yükümlüdür.
 • 5.3
  Mülkiyet muhafazasından faydalanılması gerektiği durumda, geri alınan malların alacak kaydı, depolama süresi, aşınma ve diğer şartlar dikkate alınarak fatura değerinde en az %30’luk fiyat indirimi gerçekleştirilir.
 • 6.
  Yapı ve Tasarım:
 • 6.1
  Kurulum yeri ve uygulama tipi gibi yapısal unsurlar konusunda tarafımızın bilgisi bulunmadığından, seçim ve ölçülendirme işlemlerini müşterinin tasarımcısı gerçekleştirir. Talep edilmesi halinde, hem seçim ve tasarım sırasında müşterinize destek hem de onun performans parametrelerine dayalı olarak montaj çizimi ve hesap önerisi sunabiliriz. Bu çizim müşterinin kontrolünü ve onayını gerektirmektedir. Müşteri tarafından kontrol edip onaylanan çizim, hem imalat hem de ön-montaj için temel teşkil edecektir.
 • 7.
  Sözleşme Süresince Teknik Değişiklikler:
 • 7.1
  Sözleşme uyarınca taahhüt edilen performansın etkilenmemesi kaydıyla, sözleşmenin akdinden sonra, teknik değişiklik yapma hakkımız bulunmaktadır.
 • 8.
  Maldaki ayıbın ihbarı, garanti:
 • 8.1
  Kusurlar, teslimat/hizmet alındıktan hemen sonra, en geç 14 gün içerisinde, gizli kusurlar ise fark edildikten sonraki 3 gün içerisinde yazılı olarak bildirilmelidir. Şikayet konusunda yeterli gerekçe ve kanıt materyali ile ispat gereklidir. Maldaki ayıbın zamanında bildirilmemesi durumunda her türlü garanti veya tazminat hakkı iptal olur. Devir tarihinden itibaren yılın sonu itibariyle garanti hakkı her hâlükârda iptal olur.
 • 8.2
  Kusurların varlığı müşteri tarafından belgelenmelidir.
 • 8.3
  Hafif teknik değişiklikler ve çizim ve kataloglardan farklılıklar en başından onaylanmış kabul edilir.
 • 8.4
  Güvenli işletimin sağlanabilmesi için yüklü olarak bir deneme çalıştırması ya da (müşterilerin tasarım parametreleri uyarınca) gerçek çalıştırma işlemi yapılması gereklidir. Deneme çalıştırması işlemleri, müşterinin kurulum şartlarına uygun olarak rölanti devrinde ama yüksüz olarak gerçekleştirilir. Müşteri sahasındaki deneme çalıştırması, birebir montaj sayesinde kusursuz kurulum geometrisini yakalamak ve işletimi olumsuz etkileyebilecek etmenleri ortadan kaldırmak için gereklidir. Müşteri sahasında yüklü olarak deneme çalıştırması ya da gerçek çalıştırma işlemi gerçekleştirilmemesinden kaynaklanan hasarlar konusunda yükümlülüğümüz bulunmaz. Ayrıca – aksi yazılı olarak kararlaştırılmadığı müddetçe – ürünlerimizin kara, su ve hava araçlarına kurulması konusunda hiçbir yükümlülük kabul edilmemektedir.
 • 8.5
  Amir hükümlere aykırı düşmediği ve bu şartlar farklı şekilde düzenlenmediği müddetçe tarafımız, yalnızca ağır ihmal veya kasıtlı olarak sebep olduğumuz zararların tazmin edilmesinden sorumludur. Bu sorumluluk sınırlandırması kişilerin zarar görmesi hususunda geçerli değildir. Dolaylı zararlar, kazanç kayıpları, faiz zararları, elde edilmeyen tasarruflar, sonradan oluşan zararlar ve sermaye zararları ile üçüncü şahısların taleplerinden doğan zararlar için firmamız sorumlu değildir.
 • 8.6
  Özellikle açık alandaki uygulamalarda, yüksek seviyede çevresel kirlilik oluşabilmektedir. Arıza durumunda, arıza sebebinin belgelenmiş analizi gerekir – ör. çevresel etkiler ya da ürün hataları. Müşterinin bu tür bir sebep analizini sunmaması halinde, kusurları giderme zorunluluğumuz yoktur. Garanti ve tazminat hakları da yine kabul edilmemektedir.
 • 8.7
  Teslim ettiğimiz ürünlerden birisi gerçekten kusurlu olursa, hata dokümantasyonu/sebep analizi dahil, bu ürünün bize derhal iade edilmesi gerekir. Müşterinin sebep analizi, laboratuvarlarımızda gerçekleştireceğimiz inceleme ve sürdürülebilir olarak hata önlenmesi açısından temel niteliğindedir. Ürün iadesine ait nakliye masrafları, gönderene aittir.
 • 8.8
  Ürün sorumluluk yasası sebebiyle maddi zararlar ve şahısların zarar görmesi sebebiyle sorumluluk kabul edilmemektedir. Müşteri, bu sorumluluk reddini müşterilerine de devretmek zorundadır.
 • 9.
  Verilerin Elektronik Ortamda İşlenmesi:
 • 9.1
  Siparişler veya diğer yasal olarak düzenlenen beyanlar için müşteri elektronik formlar veya e-posta kullanıyorsa, bunların geçerli olması için bize hatasız şekilde ulaşması gerekir. Aktarma hataları istisnasız müşterinin sorumluluğundadır.
 • 9.2
  Ticari ilişkilerimizi ilgilendiren veriler (özellikle isim, adres, telefon ve faks numaraları, e-posta adresleri, sipariş, teslimat ve fatura adresleri, sipariş bilgileri, sipariş edilmiş veya teslim edilmiş ürün ve hizmetler, parça sayıları, fiyatlar, teslim tarihleri, ödeme ve ihtar bilgileri vs.) kendi elektronik ortamlarımızda saklanır ve işlenmeye devam edilir. Müşteri buna rıza gösterdiğini beyan eder.
 • 10.
  İfa yeri, uygulanabilir hukuk:
 • 10.1
  İfa yeri, Madde 1 uyarınca ticari mekanlarımızdır. Uluslararası Özel Hukukun ve Uluslararası Ticaret Hukukunun atıf standartları hariç yalnızca Alman hukuku geçerlidir.
 • 10.2
  Tarafımız ve müşteri arasında, bu GHK’ya tabi bir sözleşme ilişkisinden doğabilecek her türlü hukuki anlaşmazlıkların kararı şirket merkezimizin (Madde 1 uyarınca) bulunduğu yerdeki, konuya ilişkin yetkili yerel mahkemedir.
 • 11.
  Diğer bilgiler:
 • 11.1
  Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü yasal olarak etkisiz, geçersiz veya hükümsüz hale gelmiş veya gelirse, diğer hükümler geçerliliğini korur.. Sözleşmenin tarafları bu durumda, yasal olarak etkisiz, geçersiz veya butlan bir hükmün yerine, mümkün olan ve yasal olarak izin verilen sınırlar içerisinde, yasal açıdan etkili, geçerli ve ekonomik anlamda ikame edilecek hükmün etkisine sahip yeni bir hüküm düzenlemekle yükümlüdür.
Scroll to Top
Cookie Consent with Real Cookie Banner